Zoekt u eerlijke Italiaanse wijnen en/of koffiemerken die niet verkrijgbaar zijn bij supermarkt of groothandel?

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden:

Alle genoemde leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Verkoper blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken tot het moment waarop koper aan alle verplichtingen jegens de verkoper ter zake de betreffende , de vorige en volgende transacties heeft voldaan.

Koper is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1.5% per maand. Indien de verkoper door het verzuim van de koper genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor faillissementsaanvrage, voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 150,-.

De verkoper is niet aansprakelijk voor de door de koper geleden schade, behoudens en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van de verkoper. De verkoper is geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving, stagnatieschade of andere gevolgschade van de koper. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, zullen worden beslecht door de rechtbank van het arrondissement waarin de verkoper gevestigd is, tenzij de verkoper kiest voor de volgens de wet bevoegde rechtbank.